Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2019

Buffett Cup 2019 - Overall Result

Buffett Cup 2019 Overall Result Congratulation to the USA Team for the win of the Buffett Cup 2019 with 972.3 Buffett Cup point. 1st 972.3 USA Peggy Kaplan (NPC) Bob Hamman Oren Kriegel Peter Weichsel Bart Bramley Kit Woolsey Ron Smith Jill Meyers Sylvia Shi 2nd 967.7 Europe Paul Hackett (NPC) Sally Brock Jason Hackett Justin Hackett Frederic Wrang Fiona Brown Antonio Palma Louk Verhees Ricco Van Prooijen 3rd 953 China Jianjian Wang (NPC) Jianming Dai Lixin Yang Chuancheng Ju Zhengjun Shi Meng Kang Xiaojing Wang Wenfei Wang Qi Shen

Hands and Results of Individual (Round 13 and 14)

Buffett Cup 2019 Results - Individual Hands (PDF) Results (PDF)   Player Player - Round (Max. 112 for 2 Rounds) Buffett Cup Point 1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8 9 & 10 11 & 12 13 & 14 Individual (Max. 784) Pairs (Max. 576) Teams (Max. 576) Total China 11 Jianming Dai 8.5 58 8.5 62 5.5 58 8 50 10 64 7 54 9 72 56. 5 418 277 258 953 12 Lixin Yang 8.5 7 9 4.5 6 7 9 51 13 Xiaojing Wang 6 7 9 4.5 10 7 9 52.5 14 Meng Kang 6 7 9 8